ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศาลต่างๆ
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลเยาวชน-ครอบครัวกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทั่วราชอาณาจักร
dot
หน่วยงานกฎหมาย
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletรัฐสภา
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงาน ปปง.
bulletสำนักงาน ปปส.
bulletสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมคุมประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
bulletสนง. คุ้มครองผู้บริโภค
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
หน่วยงานทางธุรกิจ
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมที่ดิน
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมธนารักษ์
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมคุ้มครองแรงงาน
bulletกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
dot
ตรวจค้นข้อมูลต่างๆ
dot
bulletกฎหมาย
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
bulletบุคคลล้มละลาย
bulletการขายทอดตลาด
bulletราคาประเมินที่ดิน
bulletข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletข้อมูลงบการเงิน
bulletภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletข้อมูลประกันสังคม
bulletgoogle
bulletสิทธิบัตร
bulletYAHOO
bulletฐานข้อมูลภาครัฐ
dot
เฉพาะเจ้าหน้าที่ปมุขกฎหมาย
dot
bulletระบบห้องสำนวนออนไลน์
bulletระบบมอบงานแบบออนไลน์
bulletระบบรายงานคดี
dot
บริการของปมุขกฎหมาย
dot
dot
เฉพาะลูกค้าปมุขกฎหมาย
dot
bulletระบบติดตามงานออนไลน์
bulletสัญญาออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวกฎหมาย (ฟรี)

dot
bulletติดต่อใช้บริการ ปมุขกฎหมาย


สู้อย่างเซียนคดีบัตรเครดิต


การให้บริการ article

การให้บริการของ บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด

บริการด้าน กฎหมาย ต่างๆ ครบวงจร

1
กฎหมาย หุ้นส่วน บริษัท และ การลงทุน
ได้แก่ การให้ คำปรึกษากฎหมาย จัดทำเอกสาร หรือ สัญญา เกี่ยวกับการ จดทะเบียน ตั้ง ห้างหุ้นส่วน บริษัท จำกัด และ บริษัทมหาชน การขอรับส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การขอขยายโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การร่วมลงทุน การรวมกิจการ การควบ บริษัท การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้าง บริษัท เพื่อขอเป็น บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชน เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม กฎหมาย และ ข้อบังคับ ของบริษัท รับ จดทะเบียน พาณิชย์ ตลอดจนการเลิก และชำระบัญชี รับ จดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และ คัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากร ฯลฯ


2
กฎหมาย ภาษีอากร

ได้แก่ การให้ คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับ กฎหมาย ภาษีอากร การ วางแผนภาษี  การ ตรวจสอบการบันทึก บัญชี เพื่อเสีย ภาษี ว่าถูกต้องตาม กฎหมาย หรือไม่เพียงใด การให้คำ ปรึกษา เพื่อแก้ไขการบันทึก บัญชี เพื่อเสีย ภาษี ให้ถูกต้อง การ รับมอบอำนาจ เพื่อดำเนินการชี้แจง และให้ปากคำแก่ เจ้าหน้าที่สรรพากร การ อุทธรณ์ การ ประเมินภาษี อากร ของเจ้าพนักงาน การ ดำเนินคดี ภาษี อากร ฯลฯ


3
กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา

ได้แก่ การให้คำ ปรึกษา และดำเนินการทาง กฎหมาย เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จาก ทรัพย์สินทางปัญญา ทุกประเภท อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การยื่นคำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า และ สิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า และ สิทธิบัตร ที่คล้าย หรือเลียนแบบ การจัดทำ สัญญา อนุญาต ให้ใช้ เครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร การติดตามตรวจสอบการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการกับ ผู้ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ของท่านในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก


4
กฎหมายแรงงาน

ได้แก่ การให้คำ ปรึกษา และการจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  กฎหมาย แรงงาน หรือ แรงงานสัมพันธ์


5
กฎหมาย ล้มละลาย

ได้แก่ การให้คำ ปรึกษา และดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับ กฎหมาย ล้มละลาย ตั้งแต่การ ตรวจสอบ มูลค่าทรัพย์สิน และ หนี้สิน การให้คำ ปรึกษา และ ดำเนินการ ปรับโครงสร้าง ทรัพย์สิน หนี้สิน การยื่นคำร้องขอ ฟื้นฟูกิจการ การจัดทำ และบริหารแผน ฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตาม กฎหมาย ล้มละลาย


6
กฎหมาย อสังหาริมทรัพย์

ได้แก่ การให้บริการทาง กฎหมาย แก่โครงการพัฒนาที่ดิน การค้าที่ดิน อาคารชุด สนามกอล์ฟ และ อสังหาริมทรัพย์ อย่างอื่น รวมทั้งกิจการ รับเหมา ก่อสร้าง จัดทำ ข้อบังคับ นิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียน อาคารชุด ดูแล และจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนขออนุญาต จัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียน สิทธิ นิติกรรม เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ฯลฯ


7
กฎหมายปกครอง และ กฎหมาย มหาชน

ได้แก่ การให้คำ ปรึกษา และดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง อาทิ การให้คำ  ปรึกษา และการดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหาย หรือระงับข้อพิพาทจาก คำสั่งทางปกครอง การจัดทำ เอกสาร และ สัญญา ทาง ปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้องทาง ปกครอง การโต้แย้ง และ อุทธรณ์ คำสั่งทาง ปกครอง การ ดำเนินคดี หรือ แก้ต่างคดีปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้อง ตาม กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร และ กฎหมายมหาชน อื่น ๆ ฯลฯ


8
กฎหมาย ทั่วไป

ได้แก่ การให้คำ ปรึกษา จัดทำเอกสารทาง กฎหมาย และ สัญญา แก่กิจการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ รวมทั้งการ ขออนุญาต ประกอบกิจการตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ


9
กฎหมายต่างประเทศ

ได้แก่ งาน ที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และ ร่างสัญญา ภาษาต่างประเทศ การขอ ใบอนุญาตทำงาน ของ คนต่างด้าว การต่อ ใบอนุญาตทำงาน อยู่ใน ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว การขอกลับเข้ามาในประเทศไทย การขอรับ  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว การขอโอนสัญชาติ งาน แปลเอกสาร สัญญา ไทย-อังกฤษ และเอกสารทั่วไป ตลอดจนการขอ รับรองเอกสาร จากกระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ
name:
address:
phone:
email:
company:เกี่ยวกับ ปมุข กฎหมาย

การเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา
เกี่ยวกับ ปมุข กฎหมาย article
แนะนำการให้บริการ article
ประวัติโดยย่อของผู้บริหาร article
บริการใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.