ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศาลต่างๆ
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลเยาวชน-ครอบครัวกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทั่วราชอาณาจักร
dot
หน่วยงานกฎหมาย
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletรัฐสภา
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงาน ปปง.
bulletสำนักงาน ปปส.
bulletสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมคุมประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
bulletสนง. คุ้มครองผู้บริโภค
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
หน่วยงานทางธุรกิจ
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมที่ดิน
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมธนารักษ์
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมคุ้มครองแรงงาน
bulletกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
dot
ตรวจค้นข้อมูลต่างๆ
dot
bulletกฎหมาย
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
bulletบุคคลล้มละลาย
bulletการขายทอดตลาด
bulletราคาประเมินที่ดิน
bulletข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletข้อมูลงบการเงิน
bulletภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletข้อมูลประกันสังคม
bulletgoogle
bulletสิทธิบัตร
bulletYAHOO
bulletฐานข้อมูลภาครัฐ
dot
เฉพาะเจ้าหน้าที่ปมุขกฎหมาย
dot
bulletระบบห้องสำนวนออนไลน์
bulletระบบมอบงานแบบออนไลน์
bulletระบบรายงานคดี
dot
บริการของปมุขกฎหมาย
dot
dot
เฉพาะลูกค้าปมุขกฎหมาย
dot
bulletระบบติดตามงานออนไลน์
bulletสัญญาออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวกฎหมาย (ฟรี)

dot
bulletติดต่อใช้บริการ ปมุขกฎหมาย


สู้อย่างเซียนคดีบัตรเครดิต


[ บริการของปมุขกฎหมาย ]

ขอบเขตการให้บริการของ ปมุข กฎหมาย

 

บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด  ให้บริการจำแนกตามลักษณะของงาน ได้ 11 ประเภท ดังนี้ คือ

 

1.      ที่ปรึกษากฎหมาย คืองานให้ คำปรึกษา และให้คำแนะนำทาง กฎหมาย ตรวจสอบข้อมูล และนำมา วิเคราะห์ วางระบบ และประสานงาน ตลอดจน จัดทำเอกสารทาง กฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทาง กฎหมาย อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทาง ธุรกิจ ต่าง ๆ แก่องค์กร ธุรกิจ ทุกประเภท <คลิกดูรายละเอียด>

 

2.      ที่ปรึกษา บัญชี - ภาษี คือ งานให้บริการ ที่ปรึกษา ด้าน บัญชี และ ภาษี ตั้งแต่ วางระบบบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ,การแก้ไขปัญหา บัญชี , การจัดทำ บัญชี และยื่นแบบรายการ ภาษี เงินได้ ทุกประเภท แล ะตรวจสอบบัญชี โดยผู้ สอบบัญชี รับอนุญาต <คลิกดูรายละเอียด>

 

3.      ดำเนินคดี ในศาล  คือ การรับดำเนินคดี ว่าความ แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดี ทุกประเภทในศาลต่างๆ ทั่วราชอาณากร รวมทั้งการดำเนินคดีในชั้น พนักงานสอบสวน ชั้น พนักงานอัยการ เจ้าพนักงาน บังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ กฎหมาย กำหนด <คลิกดูรายละเอียด>

 

4.      นิติกรรม - สัญญา คือ การจัดทำ นิติกรรม – สัญญา พินัยกรรม และบันทึกข้อตกลง ต่างๆให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้มีผลและบังคับได้ตาม กฎหมาย  ตั้งแต่ร่วมประชุม ร่าง ตรวจสอบ แก้ไขให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ว่าจ้าง<คลิกดูรายละเอียด>

 

5.      จดทะเบียน - ติดต่อ ราชการ คือ การให้บริการ จดทะเบียน องค์กร ธุรกิจ หรือ จดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามที่ กฎหมาย กำหนดไว้ เป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างในการ ติดต่อ หน่วยราชการ ต่างๆ รวมทั้ง ขอรับเอกสาร หรือ คัดสำเนาเอกสาร ให้แก่ผู้ว่าจ้าง <คลิกดูรายละเอียด>

 

6.      เร่งรัดหนี้สิน คืองานให้บริการ ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง โดยทีมงาน เร่งรัดหนี้สิน มืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น หนี้ที่ยังอยู่ในกำหนด หรือเกินกำหนด <คลิกดูรายละเอียด>

 

7.      ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คือ งานให้บริการปรึกษาในรูปแบบของการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของผู้ว่าจ้างตั้งแต่ การ วางแผนปรับปรุงหนี้ ,จัดทำข้อเสนอในการ ปรับปรุงหนี้ ,ติดต่อประสานงานยื่นข้อเสนอ ประนอมหนี้ แก่ เจ้าหนี้ และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอในการ ประนอมหนี้ <คลิกดูรายละเอียด>

 

8.      ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ งานให้บริการ ในรูปแบบของการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อลดความขัดแย้งให้ ข้อพิพาท ยุติไปได้ โดยไม่ต้องนำ ข้อพิพาท ไปสู่การพิจารณาคดีของศาล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการ ดำเนินคดี ใน ศาล <คลิกดูรายละเอียด>

 

9.      สืบทรัพย์ - สืบจับ - บังคับคดี คืองานให้บริการ สืบหาทรัพย์สิน ของลูกหนี้ เพื่อ ยึดทรัพย์ และ บังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล  หรือสืบหาตัวผู้กระทำความผิดตาม หมายจับ เพื่อนำตัวมา ดำเนินคดี ตาม กฎหมาย อาญา 

     <คลิกดูรายละเอียด>

 

10.         ตรวจสอบ เครดิต คู่ค้า คือ งานบริการ ตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า ฐานะทางการเงิน หรือ การ ตรวจสอบ เครดิต ของคู่ค้า ของผู้ว่าจ้าง เพื่อนำข้อมูลที่ ตรวจสอบ มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการติดต่อ หรือตกลงทางการค้า เช่น การ ตรวจสอบ ฐานะทาง การเงิน หรือ ตรวจสอบ เครดิต ลูกค้า <คลิกดูรายละเอียด>

 

11.         ฝ่าย กฎหมาย ทันใจ คือ การให้บริการงานบริการทาง กฎหมาย ,การติดต่อราชการ,การ จดทะเบียน ,การคัดสำเนาเอกสาร และ การ ตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอน และวิธีการไม่ยุ่งยากนัก สามารถดำเนินการเสร็จอย่างรวดเร็ว ทันใจ ภายในกำหนดเวลาและค่าบริการที่เป็นมารตราฐาน <คลิกดูรายละเอียด>

 

 

 

ซึ่งการให้บริการต่างๆ ผู้ว่าจ้างสามารถกำหนดรูปแบบได้ดังนี้ คือ

 

1.       การให้บริการระยะสั้นเป็นรายชั่วโมง หรือรายวัน หรือรายเดือน

2.       การให้บริการระยะยาวเป็นรายปี หรือในรูปแบบของสมาชิก

3.       การให้บริการเป็นโครงการ

4.       การให้บริการเป็นครั้งๆ ในรูปแบบของฝ่าย กฎหมาย ทันใจ

 

 

 

หากท่านต้องการใช้บริการ ของ ปมุข กฎหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างล่าง แล้วกดปุ่ม ส่งเมล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จะติดต่อไปยังท่านทันที หรือ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลการให้บริการ และรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2693-3331-2 ต่อ 1501 , 1502 ,1503 

 

 

 ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ:
บริษัท:
ที่อยู่ที่ติดต่อได้:
หมายเลขโทรศัพท์:
โทรสาร:
*email ::
ต้องการใช้บริการเรื่อง:


Copyright © 2010 All Rights Reserved.